Administrateur en Droëvoorraadkontroleur

Thursday, 27 June, 2019
Johannes Bernardus     021 865 2020
Stellenbosch  

Koelenhof Wynkelder, geleë in die Stellenbosch-omgewing, beskik tans oor ‘n loopbaangeleentheid vir ‘n persoon met ‘n energieke en entoesiastiese lewensbenadering.

Die suksesvolle kandidaat sal regstreeks aan die Botteleringsbestuurder rapporteer en sal verantwoordelik wees vir die administrasie en droëvoorraad kontrole ten opsigte van ons BRC-geakkrediteerde botteleringsaanleg (wyn).

Ons verlang slegs aansoeke van persone met ‘n voltooide skoolopleiding (matriek).

Verdere voorvereistes vir dié pos behels: - ondervinding in voorraadadministrasie - goeie rekenaarvaardigheid - ‘n goeie kommunikeerder - vermoë om onder druk te funksioneer - vermoë om in ‘n span te funksioneer - eie vervoer.

Ondervinding van die wynbedryf en kwaliteitstelsels (bv. BRC) sal in u guns tel.

Die pligte behels o.a. (maar is nie beperk tot): - alle administratiewe take verwant aan die kontrakbottelering van wyn - beplanning & ontvang van droëvoorraad - droëvoorraadrekonsiliasies - skakeling met kliënte i.v.m. produkspesifikasies & droëvoorraad - skakeling met verskaffers i.v.m. droëvoorraad - bestel van werknemers se beskermende klere - antwoord van telefone - sekere take en administrasie t.o.v. kwaliteitstelsels (BRC) - enige ander take verwant aan dié pos.

In ruil vir u bydrae bied Koelenhof Wynkelder ‘n markverwante vergoedingspakket aan.

Rig ‘n CV (maksimum drie bladsye) voor 12 Julie aan Schalk du Toit, e-pos schalk@koelenhof.co.za 

Diensaanvaarding: So spoedig moontlik